Šo varu mēs neievēlējām, tā mūs nepārstāv!
Ar mums 7888
  • Rīga un Rīgas rajons: 5779
  • Vidzeme: 412
  • Kurzeme: 452
  • Zemgale: 323
  • Latgale: 572
00.00.0000

Mūsu prasības Izglītības ministrijai

 

1. Krievu valodai jābūt mācību valodai. Mazākumtautību izglītības programmas jāīsteno uz dzimtas valodas pamata, nevis mācot dzimtajā valodā tikai dažus priekšmetus.

2. Ir jāatceļ valodas proporcijas izglītībā un jādod skolām lielākā brīvība izglītības programmu izveidē. Jāsamazina birokrātiskais slogs uz skolām un skolotājiem, fokusējot kontroli uz mācību rezultātiem, nevis instrukciju ievērošanu.

3. Jānodrošina, lai mazākumtautību skolu beidzēji brīvi runā trijās valodās. Pirmām kārtām tās ir latviešu, krievu un angļu valodas, ja vien vecākiem nav īpašu vēlmju. Valodu apgūšanā jāizmanto inovatīvās mācību metodes.

4. Skolām jāņem vērā vecāku vēlmes, izvēloties izglītības programmas, metodikas un valodu proporcijas. Vecāki ir izglītības pasūtītāji.

5. Pilsoniskai sabiedrībai ir jānodrošina efektīvas līdzdalības tiesības lēmumu pieņemšanā par izglītības politikas jautājumiem.

6. Nekavējoties ir jānodrošina sabiedrībai pieejams, pastāvīgs, neatkarīgs un zinātnisks izglītības kvalitātes monitorings. (Pienākums veikt tādu monitoringu ir noteikts Satversmes tiesas spriedumā par 2004.gada izglītības reformu, taču tas joprojām nav izpildīts.)

7. Likumdošanas līmenī jānostiprina aizliegums izglītības reformu īstenošanai, kamēr nav veikta to pedagoģiskā un psiholoģiskā ekspertīze.

8. Nodrošināt skolotāju sagatavošanu mazākumtautību skolām par valsts līdzekļiem, ieskaitot maģistratūru un doktorantūru.

9. Palielināt skolotāju algas līdz vidējai algai valstī par vienu likmi.
 

Komentāri pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem.

Piereģistrēties