Šo varu mēs neievēlējām, tā mūs nepārstāv!
Ar mums 7888
  • Rīga un Rīgas rajons: 5779
  • Vidzeme: 412
  • Kurzeme: 452
  • Zemgale: 323
  • Latgale: 572

NEPĀRSTĀVĒTO PARLAMENTA DEKLARĀCIJA

15.09.2013

Mēs, vispārēju un vienlīdzīgu vēlēšanu rezultātā ievēlētie Latvijas tautas pārstāvji, ar šo Deklarāciju izziņojam Nepārstāvēto parlamenta sasaukšanu.

Atzīstot Latvijas Republikas neatkarības faktu, Nepārstāvēto parlaments pasludina, ka tā mērķis ir demokrātijas un cilvēktiesību atjaunošana Latvijā, likvidējot bezpilsonības institūtu, kā arī vienotas politiskās nācijas veidošana.

Nepārstāvēto parlaments rūpējas par tiem, kas nav pārstāvēti Latvijas Republikas varas un pārvaldes struktūrās – pirmām kārtām par 300 tūkstošiem Latvijas nepilsoņu –, kā arī visiem pārējiem cietušajiem procesā, kas Latvijas tautu ir sadalījis pilsoņos un nepilsoņos un kura sekas ir indivīdu un grupu tiesību un brīvību aizskārums.

Nepārstāvēto parlaments savu darbību pamato ar 1922.gada Satversmes 1. un 2. pantu, kuros ir teikts, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika un suverēnā vara tajā pieder Latvijas tautai. Satversme neatzīst Latvijas tautas dalīšanu pilsoņos un nepilsoņos, un mēs uzskatām par savu pienākumu panākt, lai Latvijas likumdošana atbilstu principiem, kas iestrādāti valsts pamatlikumā.

Nepārstāvēto parlaments ir pārliecināts, ka visi dažādu tautību pārstāvji, kas dzīvojuši un dzīvo Latvijā, ir Latvijas tautas neatņemama sastāvdaļa. Saskaņā ar Latvijas tautas vairākuma gribu 1990.gada 4.maijā Latvijas Republikas Augstākā Padome atjaunoja Latvijas neatkarību.

Nepārstāvēto parlaments uzskata, ka pēc vairāk nekā septiņdesmit gadiem pēc Latvijas iekļaušanas PSRS sastāvā iekļaušanas mehānisma dabas jautājums nevar kļūt par pamatojumu kādas Latvijas multinacionālās tautas daļas antikonstitucionālai tiesiskajai nevienlīdzībai.

Nepārstāvēto parlaments uzskata, ka šīs deklarācijas pieņemšana kalpo par pamatu tam, lai nākotnē izstrādātu un likumdošanā nostiprinātu masveida bezpilsonības problēmas efektīvu risinājumu, kura rezultātā nepilsoņiem būtu jāiegūst pilsonība. Naturalizācijas procedūra tās pašreizējā veidolā var tikt piemērota tikai tām personām, kas Latvijā ieradušās pēc 1990.gada 4.maija.

Nepārstāvēto parlaments, atzīstot, ka valsts valoda Latvijā ir latviešu valoda, uzskata par nepieciešamu nodrošināt pārējo Latvijā vēsturiski dzīvojošo etnosu valodu izmantošanu atbilstoši starptautisko tiesību normām, kā arī šādu valodu izmantošanas praksei citās polietniskās ES dalībvalstīs.

Mēs esam pārliecināti, ka nepieciešams aktīvi stiprināt Satversmes 91.panta normu par to, ka cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Tāpēc Nepārstāvēto parlamenta darbība tiks vērsta ne tikai uz minēto mērķu sasniegšanu, bet arī uz starpposma problēmu risināšanu – Latvijas pilsoņu un nepilsoņu tiesiskā statusa atšķirību mazināšanu.

Nepārstāvēto parlamentā ievēlētie deputāti apņemas veltīt visas pūles tam, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un atrisinātu savus uzdevumus.


14.09.2013

 

Komentāri pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem.

Piereģistrēties