Šo varu mēs neievēlējām, tā mūs nepārstāv!
Ar mums 7888
  • Rīga un Rīgas rajons: 5779
  • Vidzeme: 412
  • Kurzeme: 452
  • Zemgale: 323
  • Latgale: 572
22.03.2013

Nepilsoņu kongresa Nolikums

Nepilsoņu Kongresa nolikums nosaka sadarbības ietvarus mērķa sasniegšanas kopīgas darbības priekšnoteikumus.


Nepilsoņu kongresa Nolikums1. Sabiedriskā kustība „Nepilsoņu kongress” (turpmāk — NK) ir cilvēku brīvprātīgā apvienošanās kopīga mērķa sasniegšanai — nedemokrātiskā un netaisnīgā Latvijas nepilsonības institūta likvidēšanai, kas ir nepieciešams priekšnoteikums Latvijas politiskās nācijas izveidei. Šis Nolikums nosaka kopīgās sadarbības, lai sasniegtu nospraustos mērķus, ietvarus.
 
2. NK balstās uz šādiem principiem: brīvprātīgais darbs, bezpeļņas darbība, demokrātija, savstarpējā cieņa, koleģialitāte, masveidīgums, solidaritāte. NK rīkojas, pielietojot nevardarbīgās metodes.

3. NK ir atvērts sadarbībai ar jebkurām personām un organizācijām, kas atbalsta Kustības mērķus, tas ir nepilsonības institūta likvidāciju.

4. NK ir sava simbolika. NK oficiālā mājas lapa ir www.kongress.lv.


Biedri

5. Par NK biedru var kļūt jebkurš pilngadīgais cilvēks, kas atbalsta NK mērķus, un pastāvīgi dzīvo Latvijā vai ir ārzemēs dzīvojošais Latvijas pilsonis vai nepilsonis.

6. Par NK biedru var kļūt, reģistrējoties oficiālajā mājas lapā www.kongress.lv. Atsevišķos pasākumos (sapulcēs, kongresos, vēlēšanās) var tikt pielietota papildu reģistrācija.

7. Reģistrējoties par NK biedru, ir jānorāda personīgie dati, ieskaitot īsto personas vārdu un uzvārdu, kā arī kontaktu informāciju. Šī noteikuma pārkāpšanas gadījumā NK Valdei ir tiesības piedāvāt, bet Parlamentam apstiprināt, tās personas reģistrācijas anulēšanu.

8. Visiem NK biedriem jāveicina darbību NK mērķu sasniegšanai. Biedriem ir tiesības: saņemt informāciju par NK institūciju darbību, akcijām un plāniem, kā arī piedalīties iekšējās diskusijās interneta vietnē www.kongress.lv un NK sapulcēs. Biedriem ir tiesības būt ievēlētiem NK institūcijās.

9. Jebkurš biedrs, kura darbība kaitē Kustībai vai tās mērķu sasniegšanai, var tikt izslēgts no NK, pamatojoties uz Valdes ierosinājumu, ko ir apstiprinājis Parlaments.

10. Izslēgtajam biedram ir tiesības iesniegt apelāciju, kurai jābūt izskatītai tuvākajā Parlamenta sēdē.

11. NK darbība tiek finansēta par brīvprātīgiem ziedojumiem. Valde sniedz finanšu atskaiti pēc Parlamenta pieprasījuma, bet ne retāk kā reizi gadā. Pēc atskaites apstiprināšanas tā tiek publicēta NK portālā.


Nepilsoņu Kongresa institūcijas

12. NK lēmumu pieņemšanu un tā vadību nodrošina NK ievēlētās institūcijas: Nepārstāvēto Parlaments un Valde. Ekspertu Padome ir konsultatīvā Nepilsoņu kongresa institūcija.

13. Oficiālā NK mājas lapa www.kongress.lv ir vide savstarpējai komunicēšanai starp NK biedriem un tā institūcijām. Šajā mājas lapā jebkuram Kongresa biedram ir tiesības individuāli vai kopā ar citiem biedriem (kolektīvi) uzdot jautājumu, iesniegt priekšlikumu vai sūdzību jebkurai NK institūcijai, uz ko tai ir jādod atbilde pēc būtības.

14. Trīsdesmit NK biedriem ir tiesības NK mājas lapā ierosināt jebkura jautājuma, priekšlikuma vai sūdzības iekļaušanu jebkuras NK institūcijas kārtējās sēdes darba kartībā, kā arī izvirzīt savu pārstāvi dalībai šajā sēdē.


Nepārstāvēto parlaments

15. Nepārstāvēto parlamenta sastāvā ir trīsdesmit deputāti, kas tiek ievēlēti tiešajās vēlēšanās, pielietojot reitinga balsošanu. Parlamenta vēlēšanas notiek ne retāk kā reizi 4 gados. Vēlēšanu nolikumu pieņem NK Valde ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms vēlēšanām. Parlaments nosaka vēlēšanu norises datumu un ieceļ trīs NK Centrālās vēlēšanu komisijas locekļus.

16. Tiesības vēlēt ir Latvijas nepilsoņiem, Latvijas pilsoņiem un Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem.

17. Tiesības tikt ievēlētam ir Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem. Par Nepārstāvēto Parlamenta locekli nevar būt Eiropas, nacionālā, reģionālā vai pašvaldības līmeņa vēlētās institūcijas deputāts. Par Nepārstāvēto Parlamenta deputāta kandidātu nevar būt Eiropas, nacionālā, reģionālā vai municipālā līmeņa deputāta kandidāts.

18. Parlaments apspriež situāciju, kas katrā konkrētajā vēsturiskajā brīdī veidojas sakarā ar masu nepilsonību. Parlaments pieņem un publicē rezolūcijas. Tas pieņem rīcības plānu, kas ir Valdes darbības pamats. Parlaments pārstāv NK attiecībās ar dažādu valsts, starptautisko organizāciju vai masu mediju pārstāvjiem. Tas pieņem lēmumus ar vairākuma balsojumu.

19. Savā darbībā Parlaments vadās pēc reglamenta, kas tiek apstiprināts pēc katrām Parlamenta vēlēšanām. Parlamentu vada spīkers un divi viņa vietnieki, kuri tiek ievēlēti no Parlamenta deputātu vidus. Spīkers vada Parlamenta sēdes, paraksta pieņemtos dokumentus un organizē Parlamenta darbību. Parlamenta sesijām jānotiek ne retāk kā 4 reizes gadā.

20. Pēc nepieciešamības Parlaments sasauc kopīgo NK biedru sapulci.


Valde

21. Valde ir NK operatīvās pārvaldes institūcija. Valde sastāv no 13 locekļiem. Valdē var tikt ievēlēti Latvijas pilsoņi un nepilsoņi. Valde tiek ievēlēta katru gadu. Parlamenta spīkers ir Valdes biedrs uz sava amata pamata. Valdes sapulces notiek ne retāk kā reizi mēnesī. Valdes sapulcei ir tiesības sasaukt ārkārtējo Parlamenta sēdi.

22. Valdes uzdevumi ir NK Rīcības plāna īstenošana, vēlēšanu un priekšvēlēšanu aģitācijas organizēšana.

23. Valdes sēdēm jānotiek ne retāk kā reizi mēnesī. Lēmumi tiek pieņemti ar Valdes locekļu vairākuma balsojumu.

24. Valde no savas vides izvirza divus līdzpriekšsēdētājus, kas vada Valdes darbību.


Ekspertu Padome

25. Ekspertu Padome sastāv no atzītiem speciālistiem tiesību aizstāvēšanā, izglītībā un kultūrā, kā arī no ievērojamiem sabiedriskiem aktīvistiem, neatkarīgi no viņu dzīves vietas un pilsonības.

26. Ekspertu Padomes locekļus izvirza Valde un apstiprina Parlaments. Padomes pilnvaru termiņš sakrīt ar Nepārstāvēto Parlamenta pilnvaru termiņu.

27. Ekspertu Padome veicina NK darbību un tā mērķu sasniegšanu. Ekspertu Padomes darbība netiek reglamentēta.


Pārejas noteikumi

28. Līdz Parlamenta ievēlēšanai NK institūcijas ir Dibināšanas sapulce, un tās ieceltā pagaidu Valde.

29. NK dibināšanas sapulce notiks Rīgā 2013.g. 23.martā. Dibināšanas sapulce pieņems NK Nolikumu, Rīcības plānu un lēmumu par paralēlo vēlēšanu rīkošanu 2013. gada 1. jūnijā. Dibināšanas sapulce ievēl pagaidu Valdi, kura nākamās nedēļas laikā apstiprina Nepārstāvēto parlamenta vēlēšanu nolikumu.

30. Pagaidu Valdes sēdēm jānotiek ne retāk kā reizi nedēļā. Tā sagatavo Nepārstāvēto parlamenta vēlēšanas. Vēlēšanām jānotiek 2013.g. 1. jūnijā.Rīgā, 2013. gada 23. martā


 

Komentāri pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem.

Piereģistrēties