Šo varu mēs neievēlējām, tā mūs nepārstāv!
Ar mums 7888
  • Rīga un Rīgas rajons: 5779
  • Vidzeme: 412
  • Kurzeme: 452
  • Zemgale: 323
  • Latgale: 572
22.03.2013

Sabiedriskās kustības „Nepilsoņu kongress” rīcības plāns

Nepilsoņu kongress neatlaidīgi virzās uz nepilsoņu institūta likvidēšanu uz visiem laikiem, kā arī aizstāv nepilsoņu intereses parejas posmā, kamēr nepilsoņu institūts turpina pastāvēt. Šo mērķu realizācija Nepilsoņu kongress pieņem sekojošo rīcības plānu:


Sabiedriskās kustības „Nepilsoņu kongress”
rīcības plāns
2013.g. martam-decembrim


Nepilsoņu kongress balstās uz koncepcijas, ka nepilsoņi ir īpaša Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju kategorija, kuru tiesības ir netaisnīgi un nedemokrātiski ierobežotas. Pilsonība ir vienīgā tiesiski pilnvērtīgā cilvēka saikne ar valsti. Tikai pilsoniskās tiesības ļauj personai efektīvi ietekmēt savas valsts politiku. Tādēļ visiem šobrīd esošajiem nepilsoņiem ir jāpiešķir Latvijas pilsonība. Šī mērķa sasniegšana prasīs laiku, tāpēc starpposmā ir jāuzlabo nepilsoņu tiesiskais stāvoklis, jāsamazina atšķirības starp pilsoņu un nepilsoņu tiesībām. Nepilsoņu kongress neatlaidīgi virzās uz nepilsoņu institūta likvidēšanu kā tādu, kā arī aizstāv nepilsoņu intereses pārejas posmā, kamēr nepilsoņu institūts turpina pastāvēt.


Šo mērķu īstenošanai Nepilsoņu kongress pieņem šādu rīcības plānu:

1. Dibināšanas sapulces rīkošana 2013.g. 23. martā, kuras uzdevumi ir:

1.1. Nepilsoņu kongresa nolikuma pieņemšana;
1.2. Rīcības plāna un Rezolūcijas par Nepārstāvēto Parlamenta vēlēšanām apspriešana un pieņemšana;
1.3. Pagaidu valdes sastāva apstiprināšana;
1.4. Nepilsoņu kongresa popularizēšana kā efektīva pilsoniskās sabiedrības instrumenta valsts politikas ietekmēšanai, jauno dalībnieku un atbalstītāju piesaistīšana;

2. Pagaidu valde pieņems Nolikumu par Nepārstāvēto Parlamenta velēšanām un Ekspertu padomes sastāva projektu — līdz 2013. gada marta beigām.

3. 2013.g. 1. jūnija Nepārstāvēto Parlamenta vēlēšanu rīkošana:
Vēlēšanas tiek organizētas tajā pašā laikā un paralēli oficiālajām pašvaldību vēlēšanām. Balsošanas process notiek gan internetā, gan dažos reālos vēlēšanu iecirkņos pilsētās. Vēlēšanu mērķi ir:

3.1. Nepilsoņu Kongresa strukturēšana — Nepārstāvēto Parlamenta izveide kā galvenās platformas nepilsoņu institūta problēmas risinājuma apspriešanai un izstrādāšanai;
3.2. Nepilsoņu līderu, ideju ģeneratoru vai pārstāvju iesaistīšana aktīvajā darbībā gan Latvijas līmenī, gan starptautiskajās organizācijās;
3.3. Nepilsoņu institūta problēmas aktualizācija Latvijas un starptautiskajai sabiedrībai.

4. Līdz 20. jūnijam — Nepārstāvēto Parlaments uzklausa Pagaidu valdes atskaiti un apstiprina pirmās pastāvīgās Valdes sastāvu.

5. Līdz 20. jūnijam — Nepārstāvēto Parlaments izvērtē Rīcības plāna izpildi, un nepieciešamības gadījumā to koriģē.

6. Līdz 20. jūnijam — Nepārstāvēto parlaments vienojas ar jaunievēlētiem Latvijas pašvaldības deputātiem par savu pārstāvju iekļaušanu komisiju un komiteju darbībā. Šīs vienošanas rezultātā nepilsoņu pārstāvji uzsāk darbību pašvaldībās, pārstāvot tajās nepilsoņu intereses. Deleģēšanas uzdevumi:

6.1. Efektīvā līdzdalība lēmumu pieņemšanā nepilsoņu un visu Latvijas iedzīvotāju labā;
6.2. Pastāvīgo kontaktu uzturēšana ar Kongresa reģistrētajiem biedriem to interešu noskaidrošanai un precizēšanai;
6.3. Neizmantotā nepilsoņu intelektuālā un garīgā potenciāla demonstrēšana un aktualizācija.

7. 2013.g. septembrī — Nepilsoņu Kongress izvirza nepilsoņu interešu pārstāvjus sadarbībai ar Latvijas Saeimas frakcijām un darbam Saeimas komisijās. Šie nepilsoņu pārstāvji uzsāk sadarbību ar Latvijas Saeimas deputātiem, frakcijām un komisijām. Tas nodrošina sekojošu uzdevumi izpildi:

7.1. Likumdošanas pieņemšana, ievērojot Latvijas nepilsoņu un pārējo iedzīvotāju intereses;
7.2. Pastāvīgo kontaktu uzturēšana ar Kongresa reģistrētajiem biedriem to interešu noskaidrošanai un precizēšanai;
7.3. Neizmantotā nepilsoņu intelektuālā un garīgā potenciāla demonstrēšana un aktualizācija.
7.4. Kontaktu veidošana ar Latvijas politisko un administratīvo eliti.

8. 2013.g. septembrī — „Tautas lobija skolas” dibināšana. Tās uzdevumi ir:

8.1. Latvijas jauno pilsoņu un nepilsoņu iesaistīšana sabiedriskajā dzīvē;
8.2. Speciālistu sagatavošana, kas būtu spējīgi pārliecināt valsts politiķus un žurnālistus, kuri nesimpatizē nepilsoņiem, par nepieciešamību humāni un principiāli atrisināt nepilsoņu problēmu.

9. 2013. gada 15. oktobrīsarīkot masu protesta akciju pret Latvijas Augstākās Padomes diskriminējošo lēmumu, pēc kura pieņemšanas 1991. gada 15. oktobrī valsts iedzīvotāji tika sadalīti pilsoņos un nepilsoņos.

10. 2013.g. oktobrī — Nepārstāvēto Parlamenta vēršanās Eiropas Savienības Padomē ar prasību nepieļaut Latvijas prezidentūru ES 2015.g., atsaucoties uz to, ka Latvija neizpildīja savas ES iestāšanās laikā uzņemtās saistības par nepilsoņu institūta likvidēšanu.

11. 2013.g. oktobrī-novembrī — informatīvās kampaņas rīkošana par nepilsoņu institūtu un Nepārstāvēto Parlamenta funkcijām ES un vadošo pasaules valsts parlamentos.

12. 2013.g.novembrī — nepilsoņu reģionālās pārstāvniecības atklāšana Kurzemē, Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Rīgas novadā šo reģionu problēmu risināšanai un attīstībai. Latvijas Saeimas un pašvaldību deputātu iesaistīšana reģionālo pārstāvniecību darbībā.

13. 2013.g. novembrī — diskusijas organizēšana par nepieciešamību izveidot Komisiju materiālo zaudējumu kompensācijai, ko nepilsoņi cieta no Latvijas varas 22 gadu laikā (t.sk., mazāka sertifikātu skaita piešķiršana, atteikums ieskaitīt pensijas stāžu, amatu un profesiju ierobežojumu ieviešana). Tās uzdevumi:

12.1. Nepilsoņu institūta netaisnības demonstrēšana;
12.2. Tiesiskās nevienlīdzības dēļ nepilsoņu ciesto zaudējumu kompensācijas pieprasīšanas darbības formalizēšana.

14. 2013.g. 10.decemrī — Starptautiskajā cilvēktiesību dienā konferences rīkošana kopā ar Igaunijas nepilsoņiem.

15. 2013.g. 14. decembrī — Valdei jāatskaitās Nepārstāvēto Parlamenta priekšā par savu darbību. 2014.g. rīcības plāna pieņemšana.


Rīgā, 2013. gada 23. martā

 

Komentāri pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem.

Piereģistrēties